Warunki korzystania z usługi

Warunki korzystania z classroom.cloud.

Warunki korzystania z usługi classroom.cloud

Należy uważnie przeczytać przed subskrypcją classroom.cloud.

Należy uważnie przeczytać przed subskrypcją classroom.cloud. Niniejsza umowa reguluje korzystanie z classroom.cloud NetSupport. Akceptacja Warunków korzystania z usługi stanowi zgodę na zasady określone poniżej. Jeśli niniejsze Warunki i Umowa są akceptowane w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, to akceptujący oświadcza, że ma prawo do zobowiązania takiego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych do przyjęcia niniejszych warunków i wówczas terminy „Ty” oraz „Klient” odnoszą się do tego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych. Jeśli osoba zawierająca umowę nie posiada takich uprawnień lub nie zgadza się z niniejszymi zasadami, nie wolno jej akceptować Warunków korzystania z usługi i używać Usług.

W zakresie, w jakim NetSupport Ltd przetwarza w imieniu Klienta dane osobowe podlegające przepisom UE o ochronie danych, wyrażenie zgody na niniejsze Warunki oznacza również akceptację Umowy o przetwarzaniu danych z NetSupport Ltd. i standardowych klauzul umownych UE, zdefiniowanych poniżej, w celu przekazania danych osobowych podmiotom przetwarzającym.

Osoba akceptująca niniejszą Umowę oraz Umowę o przetwarzaniu danych (jeśli takowa ma zastosowanie) celem korzystania z Usług przez określoną instytucję, wyraża zgodę w imieniu tej instytucji. Taka osoba musi być uprawniona do związania danej instytucji niniejszymi Warunkami, w przeciwnym razie nie wolno jej zamawiać Usług.

1. Usługi

1.1. Postanowienia. Niniejsza Umowa reguluje dostęp oraz korzystanie z Usług i Oprogramowania. Klient i Użytkownicy końcowi mogą uzyskiwać dostęp do Usług i korzystać z nich zgodnie z niniejszą Umową.

1.2. Środki bezpieczeństwa. Wszyscy pracownicy NetSupport mający dostęp do danych Klienta są zobowiązani do zachowania poufności. W celu przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych o Kliencie, NetSupport będzie stosować zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, standardowe dla branży, które - jako wymóg minimalny – będą zgodne ze Środkami bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa mają na celu ochronę integralności danych o Kliencie i ustrzeżenie przed nieupoważnionym lub bezprawnym dostępem, wykorzystaniem i przetwarzaniem tych danych. NetSupport może od czasu do czasu aktualizować Środki bezpieczeństwa. NetSupport powiadomi Klientów z co najmniej sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem, jeśli zaktualizuje Środki bezpieczeństwa w sposób, który znacznie zmniejszy administracyjne, techniczne lub fizyczne funkcje zabezpieczenia Usług jako całości.

1.3. Przetwarzanie i przekazywanie danych.

1.3.1. Przetwarzanie danych. Niniejsza Umowa stanowi polecenie Klienta odnośnie przetwarzania Jego danych przez NetSupport Ltd. NetSupport Ltd i podprzetwarzający dane, przetwarzają je wyłącznie w celu świadczenia Usług i spełnienia zobowiązań NetSupport Ltd wynikających z niniejszej Umowy. Klient zgadza się, aby NetSupport Ltd i podprzetwarzający dane mogli przesyłać, przechowywać i przetwarzać dane o nim w lokalizacjach innych niż Jego kraj. NetSupport Ltd poinformuje Klienta o wszelkich wymaganiach prawnych, które uniemożliwiają wykonanie polecenia Klienta, chyba, że jest to zabronione przez obowiązujące prawo lub ważne powody związane z interesem publicznym. Strony przyjmują do wiadomości, że dane o Kliencie mogą zawierać dane osobowe, a opis danych osobowych i dalsze informacje o ich przetwarzaniu znajdują się w Umowie o przetwarzaniu danych

1.3.2. Przekazywanie danych poza UE. NetSupport Ltd spełnia zalecenia Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) dotyczące przesyłania danych poza UE. Wszystkie transfery danych odbywają się zgodnie z artykułami 44-50 RODO.

1.3.3. Umowa o przetwarzaniu danych. W zakresie, w jakim dane o Kliencie podlegają przepisom UE o ochronie danych i są przetwarzane przez NetSupport w imieniu Klienta: NetSupport będzie wykorzystywać i przetwarzać dane o Kliencie zgodnie z instrukcją Klienta, celem świadczenia Usług i spełnienia zobowiązań NetSupport wynikających z Umowy; Klient zgadza się z warunkami Umowy z NetSupport Ltd o przetwarzaniu danych, dotyczącej przekazywania danych osobowych

1.3.3.1. Prawa Podmiotu danych. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, NetSupport wspomaga Klienta poprzez wdrożenie, w możliwym zakresie, odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych - w celu spełnienia przez Klienta jego obowiązku, racjonalnie rozumianego przez NetSupport, w zakresie odpowiedzi na prośby o wykonanie praw Podmiotu danych, wynikających z przepisów o ochronie danych.

1.3.3.1.1 NetSupport będzie:

1.3.3.1.2. niezwłocznie powiadamiać Klienta, jeśli otrzyma żądanie od Podmiotu danych w ramach przepisów o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych Klienta; oraz

1.3.3.1.3. zapewniać, że nie odpowie na takie żądania, z wyjątkiem udokumentowanego polecenia Klienta lub zgodnie z obowiązującymi przepisami, którym podlega NetSupport i w takim przypadku NetSupport - przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie - poinformuje Klienta o takim wymogu w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

1.3.4.3. Dane historyczne będą przechowywane przez okres 13 miesięcy, dane starsze niż 13 miesięcy zostaną usunięte z systemu. Jeśli chcesz przechowywać dane historyczne poza 13-miesięcznym okresem kroczącym, możesz to włączyć za dodatkową opłatą.

1.3.3.2. Naruszenie danych osobowych

1.3.3.2.1. NetSupport niezwłocznie powiadomi Klienta o naruszeniu Jego danych osobowych, dostarczając mu wystarczających informacji do spełnienia wszelkich obowiązków zgłoszenia lub poinformowania Podmiotów danych o naruszeniu danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych.

1.3.3.2.2. NetSupport będzie współpracować z Klientem i podejmować uzasadnione handlowo kroki zgodnie z poleceniami Klienta, aby pomóc w dochodzeniu, łagodzeniu i naprawianiu każdego takiego naruszenia danych osobowych.

1.3.3.3. Ocena wpływu na ochronę danych i konsultacje wstępne. NetSupport zapewni Klientowi uzasadnioną pomoc przy ocenie wpływu na ochronę danych oraz w konsultacjach wstępnych z organami nadzorującymi lub innymi właściwymi organami ds. ochrony danych, które Klient w uzasadniony sposób uważa za wymagane na podstawie art. 35 lub 36 RODO lub równoważnych innych przepisów o ochronie danych - w każdym takim przypadku wyłącznie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych Klienta i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz informacje, którymi dysponuje NetSupport.

1.3.4. Przechowywanie danych

1.3.4.1. Po zakończeniu subskrypcji lub oceny usługi, dane będą przechowywane przez 30 dni. Pod koniec 30-dniowego okresu, jeśli subskrypcja nie zostanie odnowiona lub okres próbny nie będzie przedłużony, wszystkie dane dotyczące konta będą usunięte.

1.3.4.2. Jeśli konto Klienta zostanie zamknięte przez NetSupport (patrz punkt 4), wszystkie dane zostaną natychmiast usunięte.

1.4. Modyfikacje. NetSupport może od czasu do czasu aktualizować Usługi. Jeśli NetSupport zmieni Usługi w sposób, który istotnie ograniczy ich funkcjonalność, NetSupport powiadomi o tym Klienta na adres e-mail podany w Jego koncie, a Klient, w ciągu trzydziestu dni od zmiany, może powiadomić o odstąpieniu od Umowy. To prawo wypowiedzenia Umowy nie ma zastosowania do aktualizacji funkcji udostępnianych w wersji beta lub ewaluacyjnej.

2. Zawieszenie.

2.1. Zawieszenie kont przez NetSupport. Jeśli Użytkownik końcowy: (a) narusza niniejszą Umowę; lub (b) korzysta z Usług w sposób, który NetSupport zasadnie uważa za obciążający NetSupport odpowiedzialnością, NetSupport może zażądać od Klienta zawieszenia lub zamknięcia odnośnego konta Użytkownika końcowego. Jeśli Klient niezwłocznie nie zawiesi lub nie zamknie konta Użytkownika końcowego, może tego dokonać NetSupport.

2.2. Zagrożenia bezpieczeństwa Niezależnie od postanowień niniejszej Umowy, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa NetSupport może automatycznie zawiesić korzystanie z Usług. NetSupport dołoży uzasadnionych handlowo starań, aby ograniczyć zawieszenie jedynie do celów zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa lub do ustąpienia zagrożenia.

3. Prawa do własności intelektualnej.

3.1. Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie tutaj określonych, niniejsza Umowa nie przyznaje: (a) NetSupport żadnych praw własności intelektualnej do danych o Kliencie; ani (b) Klientowi żadnych praw własności intelektualnej do usług lub znaków towarowych i cech marki NetSupport.

3.2. Ograniczone przyzwolenie. Klient udziela NetSupport tylko ograniczonych praw, jakie są niezbędne do świadczenia Usług. To ograniczone przyzwolenie obejmuje również podwykonawców oraz podprzetwarzających dane.

3.3. Propozycje. NetSupport może bez żadnych zobowiązań wobec Klienta wykorzystywać, modyfikować oraz włączać do swoich produktów i usług, a także udzielać licencji i sublicencji na wszelkie opinie, komentarze bądź sugestie dotyczące Usług, które Klient lub Użytkownicy końcowi mogą przesyłać NetSupport albo publikować na stronach internetowych NetSupport.

4. Zakończenie Umowy

4.1. Klient może zrezygnować z korzystania z Usług w dowolnym momencie. NetSupport zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia dostępu do Usług za powiadomieniem, jeśli Klient:

4.1.1. narusza niniejsze Warunki.

4.1.2. korzysta z Usług w sposób, który stwarza rzeczywiste ryzyko szkód lub strat dla nas bądź innych użytkowników.

4.2. NetSupport wystosuje powiadomienie z uzasadnionym wyprzedzeniem na adres e-mail podany w koncie Klienta, nawołujące do zaprzestania działania opisanego w tym powiadomieniu. Jeśli po takim powiadomieniu Klient nie podejmie kroków, o które prosimy, dostęp do Usług zostanie zawieszony lub zamknięty.

XNUMX. NetSupport nie wystosuje powiadomienia, jeśli: (a). Klient istotnie narusza niniejsze Warunki, (b). obciążyłoby to nas odpowiedzialnością prawną lub utrudniłoby świadczenie Usług innym użytkownikom lub (c). zabrania nam tego prawo.

5. Zastrzeżenia

5.1. Ogólne. W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, NETSUPPORT I PODMIOTY STOWARZYSZONE FIRMY, JEJ DOSTAWCY ANI DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, NA OPROGRAMOWANIE I USŁUGI. OPROGRAMOWANIE I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK SĄ.” WYŁĄCZAMY RÓWNIEŻ WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA I USŁUG ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

6. Inne

6.1. Podwykonawstwo. NetSupport ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub niedopełnienie działań swoich podwykonawców i podprzetwarzających dane oraz za wszelkie zobowiązania zlecone podwykonawcom.

6.2. Siła wyższa. Ani NetSupport, ani Klient nie będą odpowiedzialni za nienależyte działanie w zakresie spowodowanym stanem, na który żadna strona nie miała w uzasadniony sposób wpływu (na przykład klęska żywiołowa, akt wojny lub terroryzmu, zamieszki, stan kadr, działania rządowe i zakłócenia internetowe).

6.3. Zaprzestanie świadczenia Usług. Możemy zdecydować o zaprzestaniu świadczenia Usług w odpowiedzi na nieprzewidziane okoliczności, pozostające poza kontrolą NetSupport lub w celu spełnienia wymogu prawnego. Jeśli tak uczynimy, wystosujemy odpowiednio wcześniejsze powiadomienie. Jeśli zaprzestaniemy świadczenia Usług w taki sposób przed końcem ustalonego lub minimalnego okresu, za który zostały one opłacone, zwrócimy opłatę za niewykorzystany okres.

6.4. Prawo rządzące. Umowa będzie podlegać prawu Anglii.

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2021 r
Wersja: 2

Animacja wskazywania

classroom.cloud - to proste jak alfabet...

Wykorzystaj w pełni technologię nowoczesnej klasy - wprowadź classroom.cloud i w mgnieniu oka nauczaj w zaawansowany sposób!