Warunki korzystania z usługi

Należy uważnie przeczytać przed subskrypcją classroom.cloud.

Należy uważnie przeczytać przed subskrypcją classroom.cloud. Niniejsza umowa reguluje korzystanie z classroom.cloud NetSupport. Akceptacja Warunków korzystania z usługi stanowi zgodę na zasady określone poniżej. Jeśli niniejsze Warunki i Umowa są akceptowane w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, to akceptujący oświadcza, że ma prawo do zobowiązania takiego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych do przyjęcia niniejszych warunków i wówczas terminy „Ty” oraz „Klient” odnoszą się do tego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych. Jeśli osoba zawierająca umowę nie posiada takich uprawnień lub nie zgadza się z niniejszymi zasadami, nie wolno jej akceptować Warunków korzystania z usługi i używać Usług.

W zakresie, w jakim NetSupport Ltd przetwarza w imieniu Klienta dane osobowe podlegające przepisom UE o ochronie danych, wyrażenie zgody na niniejsze Warunki oznacza również akceptację Umowy o przetwarzaniu danych z NetSupport Ltd. i standardowych klauzul umownych UE, zdefiniowanych poniżej, w celu przekazania danych osobowych podmiotom przetwarzającym.

Osoba akceptująca niniejszą Umowę oraz Umowę o przetwarzaniu danych (jeśli takowa ma zastosowanie) celem korzystania z Usług przez określoną instytucję, wyraża zgodę w imieniu tej instytucji. Taka osoba musi być uprawniona do związania danej instytucji niniejszymi Warunkami, w przeciwnym razie nie wolno jej zamawiać Usług.

 1. MARKETINGOWE
  • 1.1 Zaopatrzenie. Niniejsza Umowa reguluje dostęp do Usług i Oprogramowania oraz korzystanie z nich. Klient i Użytkownicy końcowi mogą uzyskiwać dostęp do Usług i korzystać z nich zgodnie z niniejszą Umową.
  • 1.2 Środki bezpieczeństwa. Każdy NetSupport personel mający dostęp do Danych Klienta będzie zobowiązany do przestrzegania odpowiednich zobowiązań dotyczących poufności. NetSupport będzie stosować standardowe w branży techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przesyłania, przechowywania i przetwarzania Danych klienta, które będą co najmniej zgodne ze środkami bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa mają na celu ochronę integralności Danych Klienta i ochronę przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem dostępem do Danych Klienta, wykorzystaniem i przetwarzaniem. NetSupport może od czasu do czasu aktualizować środki bezpieczeństwa. NetSupport powiadomi Klientów z co najmniej sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem, jeśli NetSupport aktualizuje Środki bezpieczeństwa w sposób, który istotnie zmniejsza administracyjne, techniczne lub fizyczne cechy bezpieczeństwa Usług jako całości.
  • 1.3 Przetwarzanie i przesyłanie danych.
   • 1.3.1 Przetwarzanie danych. Niniejsza Umowa stanowi instrukcje Klienta dotyczące: NetSupport Ltd do przetwarzania danych klienta. NetSupport Ltd i jej podwykonawcy przetwarzający będą przetwarzać dane klienta wyłącznie w celu świadczenia Usług i ich realizacji NetSupport Ltd. w niniejszej Umowie. Klient zgadza się z tym NetSupport Ltd i jej podwykonawcy przetwarzania mogą przesyłać, przechowywać i przetwarzać dane klienta w lokalizacjach innych niż kraj klienta. NetSupport Ltd poinformuje klienta o wszelkich wymogach prawnych, które uniemożliwiają jej wykonanie instrukcji klienta, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym. Strony przyjmują do wiadomości, że Dane Klienta mogą zawierać Dane Osobowe, a opis Danych Osobowych i dalsze informacje na temat przetwarzania znajdują się w Umowie powierzenia przetwarzania danych
    • 1.3.1.1 Przekazywanie danych do krajów trzecich (poza UE i/lub Wielką Brytanię). NetSupport Ltd przestrzega zaleceń Europejskiej Rady Ochrony Danych Osobowych (EDPB) i ICO dotyczących przekazywania danych poza UE. Wszystkie transfery danych odbywają się zgodnie z artykułami 44-50 RODO.
   • 1.3.2 Umowa o przetwarzanie danych.W zakresie, w jakim Dane Klienta podlegają brytyjskim i unijnym przepisom o ochronie danych i są przetwarzane przez NetSupport w imieniu Klienta: NetSupport będzie wykorzystywać i przetwarzać Dane Klienta zgodnie z instrukcjami Klienta w celu świadczenia Usług i ich realizacji NetSupportzobowiązania wynikające z Umowy; a Klient zgadza się na Umowę powierzenia przetwarzania danych z NetSupport Ltd. do przenoszenia danych osobowych
    • 1.3.2.1 Prawa podmiotu danych. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania,
     • 1.3.2.1.1 NetSupport będzie pomagać Klientowi poprzez wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o ile jest to możliwe, w celu wypełnienia zobowiązań Klienta, w rozsądnym rozumieniu NetSupport, aby odpowiedzieć na prośby o skorzystanie z praw podmiotu danych wynikających z przepisów o ochronie danych.
     • 1.3.2.1.2 NetSupport będzie:
      • 1.3.2.1.2.1 niezwłocznie powiadomić Klienta, jeśli otrzyma wniosek od Podmiotu danych zgodnie z jakimkolwiek Przepisem o ochronie danych w odniesieniu do Danych osobowych Klienta; oraz
      • 1.3.2.1.2.2 upewnić się, że nie odpowiada na to żądanie, z wyjątkiem udokumentowanych instrukcji Klienta lub zgodnie z obowiązującymi przepisami, do których NetSupport jest przedmiotem, w takim przypadku NetSupport w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące przepisy poinformuje Klienta o tym wymogu prawnym przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie.
     • 1.3.2.2 Naruszenie danych osobowych
      • 1.3.2.2.1 NetSupport powiadomi Klienta bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiadomości o Naruszeniu Danych Osobowych wpływającym na jego Dane Osobowe, przekazując Klientowi wystarczające informacje, które pozwolą Klientowi wywiązać się z wszelkich obowiązków zgłoszenia lub poinformowania Podmiotów Danych o Naruszeniu Danych Osobowych w ramach Ochrony Danych Prawa.
      • 1.3.2.2.2 NetSupport będzie współpracować z Klientem i podejmować rozsądne kroki handlowe zgodnie z poleceniami Klienta, aby pomóc w dochodzeniu, łagodzeniu i naprawianiu każdego takiego naruszenia danych osobowych.
     • 1.3.2.3 Ocena wpływu na ochronę danych i wcześniejsze konsultacje.NetSupport zapewni Klientowi uzasadnioną pomoc przy wszelkich ocenach wpływu na ochronę danych oraz uprzednich konsultacjach z organami nadzorującymi lub innymi właściwymi organami ds. ochrony danych, które Klient w uzasadniony sposób uważa za wymagane na mocy art. 35 lub 36 RODO lub równoważnych przepisów dotyczących wszelkich innych Danych Prawo ochrony, w każdym przypadku wyłącznie w odniesieniu do Przetwarzania Danych Osobowych Klienta i biorąc pod uwagę charakter przetwarzania oraz dostępne informacje NetSupport.
    • Zachowanie danych 1.3.3
     • 1.3.3.1 Po zakończeniu subskrypcji lub oceny usługi dane będą przechowywane przez okres 30 dni. Po upływie 30 dni, jeśli subskrypcja nie zostanie odnowiona lub przedłużona, wszystkie dane dotyczące konta zostaną usunięte.
     • 1.3.3.2 Jeśli Twoje konto zostanie zamknięte przez NetSupport (patrz sekcja 4), wszystkie dane zostaną natychmiast usunięte.
     • 1.3.3.3 Historyczne dane dotyczące zabezpieczeń i dane dziennika kontroli będą przechowywane przez okres 13 miesięcy, dane starsze niż 13 miesięcy zostaną usunięte z systemu. Jeśli wymagane jest przechowywanie danych historycznych poza 13-miesięcznym okresem kroczącym, może to być włączone za dodatkową opłatą.
     • 1.3.3.4 Historyczne dane monitora aktywności będą przechowywane i udostępniane przez okres 90 dni. Jeśli wymagane jest przechowywanie danych historycznych poza 90-dniowym okresem kroczącym, może to być włączone za dodatkową opłatą. [Obowiązuje od 2 lipca 2023 r.]
    • 1.4 Modyfikacje. NetSupport może od czasu do czasu aktualizować Usługi. Gdyby NetSupport zmienia Usługi w sposób istotnie ograniczający ich funkcjonalność, NetSupport powiadomi Klienta na adres e-mail powiązany z kontem, a Klient może powiadomić o zmianie w ciągu trzydziestu dni, aby rozwiązać Umowę. To prawo do wypowiedzenia nie będzie miało zastosowania do aktualizacji funkcji udostępnianych w wersji beta lub ewaluacyjnej.

2. Zawieszenie
2.1 Zawieszenie kont przez NetSupport. Jeśli Użytkownik końcowy: (a) naruszy niniejszą Umowę; lub (b) korzysta z Usług w sposób, który NetSupport rozsądnie wierzy, że spowoduje to odpowiedzialność NetSupport może zażądać od Klienta zawieszenia lub zamknięcia odpowiedniego konta użytkownika końcowego. Jeśli Klient nie zawiesi niezwłocznie lub nie zamknie konta użytkownika końcowego, wówczas NetSupport może to zrobić.
2.2 Zagrożenia bezpieczeństwa. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa NetSupport może automatycznie zawiesić korzystanie z Usług. NetSupport dołoży uzasadnionych handlowo starań, aby zawęzić zawieszenie, aby zapobiec lub zakończyć stan zagrożenia bezpieczeństwa.

3. Prawa własności intelektualnej
3.1 Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, niniejsza Umowa nie przyznaje: (a) NetSupport wszelkie prawa własności intelektualnej do danych klienta; lub (b) Klientowi wszelkie Prawa własności intelektualnej do Usług lub NetSupport znaki towarowe i cechy marki.
3.2 Ograniczone pozwolenie. Klient udziela NetSupport tylko ograniczone prawa, do których są niezbędne NetSupport do świadczenia Usług. To ograniczone zezwolenie obejmuje również podwykonawców lub podwykonawców przetwarzania.
3.3 Sugestie. NetSupport może wykorzystywać, modyfikować i włączać do swoich produktów i usług, licencji i podlicencji wszelkie opinie, komentarze lub sugestie dotyczące Usług, które Klient lub Użytkownicy końcowi mogą wysyłać NetSupport lub opublikuj w NetSupport strony internetowe bez zobowiązań wobec Klienta.

4. Zakończenie Umowy
4.1 Użytkownik może w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z naszych Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do Usług za powiadomieniem, jeśli:
4.1.1 Łamiesz niniejsze Warunki.
4.1.2 Korzystasz z Usług w sposób, który może spowodować realne ryzyko szkody lub straty dla nas lub innych użytkowników.
4.2 Powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem na adres e-mail powiązany z Twoim kontem, aby zaradzić aktywności, która skłoniła nas do skontaktowania się z Tobą. Jeśli po takim powiadomieniu nie podejmiesz kroków, prosimy Cię, zamkniemy lub zawiesimy Twój dostęp do Usług.
4.2.1 Nie wyślemy wypowiedzenia przed wypowiedzeniem, gdy:
(za). istotnie naruszyłeś niniejsze Warunki,
(b). spowodowałoby to naszą odpowiedzialność prawną lub utrudniłoby nam świadczenie Usług innym użytkownikom lub
(do). Prawo zabrania nam tego.

5. Zastrzeżenia
5.1 W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NETSUPPORT ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH NA OPROGRAMOWANIE CZY USŁUGI. OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”. WYŁĄCZAMY RÓWNIEŻ ŻADNE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

6. Inne
6.1 Podwykonawstwo. NetSupport będzie ponosić odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców lub podwykonawców przetwarzania oraz za wszelkie zobowiązania zlecone podwykonawcom.
6.2 Siła Wyższa. Ani NetSupport Klient nie będzie również odpowiedzialny za nienależyte wykonanie w zakresie spowodowanym stanem, na który strona nie miała rozsądnej kontroli (na przykład klęska żywiołowa, akt wojny lub terroryzmu, zamieszki, stan pracy, działania rządowe i zakłócenia w Internecie).
6.3 Zaprzestanie świadczenia usług. Możemy zdecydować o zaprzestaniu świadczenia Usług w odpowiedzi na nieprzewidziane okoliczności NetSupportjest pod kontrolą lub w celu spełnienia wymogów prawnych. Jeśli to zrobimy, powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli zaprzestaniemy świadczenia Usług w ten sposób przed końcem ustalonego lub minimalnego okresu, za który nam zapłaciłeś, zwrócimy część opłat, które zapłaciłeś z góry, ale nie otrzymałeś Usług.
6.4 Obowiązujące prawo. Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Prześlemy powiadomienie, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i staną się przedmiotem innej Umowy/Polityki Prywatności.
6.5 Prawo właściwe. Umowa będzie podlegać prawu Anglii.

 

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2023 r

Wersja: 3

 

 

classroom.cloud - to proste jak alfabet...

Wykorzystaj w pełni technologię swojej klasy — bądź gotowy do działania i zapewniaj naukę wspomaganą technologią w mgnieniu oka classroom.cloud!