Warunki korzystania

Warunki korzystania z usługi classroom.cloud.

classroom.cgłośno Warunki korzystania  

Przeczytaj uważnie wcześniej subskrybowanie classroom.cgłośno, To umowa reguluje korzystanie z NetSupport'S classroom.cloud usługi. Akceptując thWarunki usługa, zgadzasz się terminy zdefiniowane poniżej. Jeśli wchodzisz do thWarunki korzystania z usługi i umowa w imieniu firmy lub inny podmiot prawny, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takich entity i jej podmioty powiązane z niniejszymi warunkami i warunki, w którym to przypadku terminy „ty” i „ynasz" odnosi się do takiego podmiotu i jego podmiotów powiązanych. Jeśli nie masz takich uprawnień, lub if nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie możesz ich akceptować warunki korzystania z usługi i nie może korzystać z usług. 

O ile NetSupport Ltd. jest w imieniu Klienta pprzetwarzanie Danych klienta podlegających przepisom UE o ochronie danych przez wyrażając zgodę na te warunki zgadzasz się również na Umowę o przetwarzaniu danych i standardowe klauzule umowne UE, zdefiniowane poniżej, z NetSupport Ltd. do przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym. 

Jeśli zgadzasz się na niniejszą Umowę i, jeśli ma to zastosowanie, Umowę dotyczącą przetwarzania danych, na korzystanie z Usług przez organizacja, zgadzasz się w imieniu tego organizacja. Musisz mieć upoważnienie, aby to zobowiązać organizacja do niniejszych warunków, w przeciwnym razie nie możesz rejestrować się w Usługach. 

1. Usługi 

1.1. Prowizja. Niniejsza Umowa reguluje dostęp do Usług i Oprogramowania oraz korzystanie z nich. Klient i Użytkownicy końcowi mogą uzyskiwać dostęp do Usług i korzystać z nich zgodnie z niniejszą Umową. 

1.2. Środki bezpieczeństwa. Każdy NetSupport personel mający dostęp do Danych Klienta będzie zobowiązany do przestrzegania odpowiednich zobowiązań dotyczących poufności. NetSupport użyje branżowych standardów technicznych i organizacjawszystkie środki bezpieczeństwa do przenoszenia, przechowywania i pprzetwarzać Dane klienta, które są co najmniej zgodne ze środkami bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa mają na celu ochronę integralności danych klientów i ochronę przed unupoważniony lub bezprawny dostęp do, używanie i pprzetwarzanie danych klienta. NetSupport może od czasu do czasu aktualizować środki bezpieczeństwa. NetSupport zapewni Klientowis z co najmniej sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem, jeśli NetSupport aktualizuje środki bezpieczeństwa w sposób, który istotnie ogranicza administracyjne, techniczny lub fizyczne cechy bezpieczeństwa Usług traktowane jako całość. 

1.3. Przetwarzanie i przekazywanie danych. 

1.3.1. Przetwarzanie danych. Niniejsza Umowa stanowi a Instrukcje klienta dotyczące NetSupport Ltd do pprzetwarzać dane klienta. NetSupport Ltd i jego stylko u-procesorów pprzetwarzać Dane klienta w celu świadczenia Usług i do spełnić NetSupport Ltd.'s zobowiązania w niniejszej Umowie. Pandemia Klient się z tym zgadza NetSupport Ltd i jego sPodmioty przetwarzające mogą przenosić, przechowywać i pprzetwarzać Dane klienta w lokalizacjach innych niż kraj klienta. NetSupport Ltd poinformuje die,en Klient o wszelkich wymogach prawnych, które uniemożliwiają mu spełnienie die,en Instrukcje klienta, chyba że jest to zabronione przez obowiązujące prawo lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym. Strony przyjmują do wiadomości, że Dane Klienta mogą zawierać Dane Osobowe oraz opis Danych Osobowych i dalsze informacje o pprzetwarzanie jest określone w Umowie powierzenia przetwarzania danych 

1.3.2. Programy Tarcza Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA. NetSupport Ltd jest zgodna z programami Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA. Jeśli Programy Tarczy Prywatności zostaną unieważnione, NetSupport podejmie uzasadnione handlowo starania, aby zastosować się do alternatywnych lub następnych mechanizmów przesyłania danych. 

1.3.3. Umowa powierzenia przetwarzania danych. W zakresie, w jakim Dane klienta podlegają przepisom UE o ochronie danych i są przetwarzane przez NetSupport on die,en W imieniu klienta: NetSupport będzie wykorzystywać i przetwarzać Dane klienta jako die,en Klient udziela instrukcji dotyczących świadczenia Usług i spełnić NetSupport'S zobowiązania wynikające z Umowy; i die,en Klient zgadza się na Umowę o przetwarzaniu danych z NetSupport Ltd. do przenoszenia danych osobowych 

1.3.3.1. Prawa podmiotów danych. Biorąc pod uwagę naturę pobróbka, NetSupport wspomaga Customer poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, o ile jest to możliwe, w celu spełnienia wymagań Customer"s obowiązki, w rozsądnym rozumieniu NetSupport, aby odpowiedzieć na prośby o skorzystanie z praw podmiotu danych wynikających z przepisów o ochronie danych. 

1.3.3.1.1 NetSupport powinien: 

1.3.3.1.2. niezwłocznie powiadomić klienta, jeśli otrzyma żądanie od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z jakimkolwiek prawem o ochronie danych w odniesieniu do klienta"s Dane osobowe; i 

1.3.3.1.3. upewnić się, że nie odpowie na to żądanie, z wyjątkiem udokumentowanych instrukcji klienta lub zgodnie z obowiązującymi przepisami, do których NetSupport jest przedmiotem, w takim przypadku NetSupport powinien, w zakresie dozwolonym przez Obowiązujące Przepisy, informować die,en Klient wcześniej tego wymogu prawnego odpowiadanie do wniosku. 

1.3.3.2. Naruszenie danych osobowych 

10. NetSupport powiadomi Klienta bez zbędnej zwłoki po powzięciu wiadomości o naruszeniu danych osobowych die,en Klient"s Dane Osobowe, dostarczające Klientowi wystarczających informacji, aby umożliwić Klientowi wywiązanie się z wszelkich obowiązków zgłaszania lub informowania Podmiotów danych o naruszeniu danych osobowych zgodnie z Przepisami o ochronie danych. 

10. NetSupport będzie współpracować z Klientem i podejmować rozsądne kroki handlowe zgodnie z zaleceniami die,en Klient do pomocy w dochodzeniu, łagodzenie, i środki zaradcze w przypadku każdego takiego naruszenia ochrony danych osobowych. 

10. Ocena skutków dla ochrony danych i wcześniejsze konsultacje. NetSupport zapewni Klientowi uzasadnioną pomoc we wszelkich ocenach wpływu na ochronę danych oraz uprzednich konsultacjach z organami nadzorującymi lub innymi właściwymi organami ds. ochrony danych, które die,en Klient ma uzasadnione podstawy, aby uznać, że jest to wymagane przez artykuł 35 lub 36 RODO lub równoważne przepisy dowolnego innego Prawa o ochronie danych, w każdym przypadku wyłącznie w odniesieniu do Przetwarzania przez Klienta"s Dane osobowe według i biorąc pod uwagę charakter pprzetwarzanie i dostępne informacje NetSupport. 

1.3.4. Zatrzymywanie danych 

1.3.4.1. Pod koniec Subskrypcja lub oceny usługi, dane będą przechowywane przez okres 30 dni. Pod koniec 30-dniowego okresu, jeśli subskrypcja nie została odnowiona lub przedłużona ocena, wtedy wszystkie dane dotyczące konta zostaną usunięte. 

1.3.4.2. Jeśli Twoje konto to zakończony by NetSupport (patrz sekcja 4), wtedy wszystkie dane zostaną natychmiast usunięte.
 

1.4. Modyfikacje. NetSupport może od czasu do czasu aktualizować Usługi. Gdyby NetSupport zmienia Usługi w sposób istotnie ograniczający ich funkcjonalność, NetSupport powiadomi die,en Klient na adres e-mail powiązany z kontem oraz die,en Klient może dostarczyć wypowiedzenie w ciągu trzydziestu dni od wprowadzenia zmiany w celu rozwiązania Umowy. To prawo do wypowiedzenia nie ma zastosowania do aktualizacji funkcji udostępnianych w wersji beta lub ewaluacyjnej. 

2. Zawieszenie. 

2.1. Zawieszenie kont do NetSupport. Jeśli Użytkownik końcowy: (a) naruszy niniejszą Umowę; lub (b) korzysta z Usług w sposób, który NetSupport rozsądnie wierzy, że spowoduje to odpowiedzialność NetSupport może o to poprosić die,en Klient zawiesi lub zamknie odpowiednie konto użytkownika końcowego. Gdyby die,en Klient nie zawiesi wtedy niezwłocznie ani nie zamknie konta użytkownika końcowego NetSupport może to zrobić. 

2.2. Awarie bezpieczeństwa. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa NetSupport może automatycznie zawiesić korzystanie z Usług. NetSupport dołoży uzasadnionych handlowo starań, aby zawęzić zawieszenie, aby zapobiec lub zakończyć stan zagrożenia bezpieczeństwa.
 

3. Prawa własności intelektualnej. 

3.1. Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, niniejsza Umowa nie przyznaje: (a) NetSupport wszelkie prawa własności intelektualnej do danych klienta; lub (b) die,en Klientowi wszelkie Prawa własności intelektualnej do Usług lub NetSupport znaki towarowe i cechy marki. 

3.2. Ograniczone pozwolenie. Pandemia Dotacje klientów NetSupport tylko ograniczone prawa, do których są niezbędne NetSupport świadczenia Usług. To ograniczone zezwolenie obejmuje również sub-wykonawcy or sub-procesory. 

3.3. Propozycje. NetSupport może używać, modyfikować i włączać do swoich produktów i usług, licence i sub-licence, wszelkie opinie, komentarze lub sugestie dotyczące Usług, które Klient lub Użytkownicy końcowi mogą wysyłać NetSupport lub opublikuj w NetSupport strony internetowe bez żadnych zobowiązań die,en Klient.  

4. Zakończenie 

4.1. ty możliwość zaprzestania korzystania z naszych Usług w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do Usług za powiadomieniem, jeśli: 

10. You aponownie narusza niniejsze Warunki. 

10. Jesteś korzystanie z Usług w sposób, który powodowałby rzeczywiste ryzyko szkody lub straty dla nas lub innych użytkowników. 

4.2. My will powiadomić Cię z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem adresu e-mail powiązanego z Twoim kontem, aby naprawić działania, które skłoniły nas do skontaktowania się z namit ty. Jeśli po takim powiadomieniu nie weźmiesz pliku kroki, prosimy cię, my wizakończy lub zawiesi Twój dostęp do Usług. 

4.2.1. My nie będzie zapewnić wypowiedzenie przed wypowiedzeniem, jeżeli:
(za). jesteś z istotnym naruszeniem niniejszych Warunków,
(b). spowodowałoby to naszą odpowiedzialność prawną lub utrudniłoby nam świadczenie Usług innym użytkownikom lub
(C). We asą zabronione przez prawo.

5. Oświadczenia 

5.1. Ogólny. W NAJSZERSZYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE, NETSUPPORT ORAZ JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, NA OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI. THE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE, JAKIE SĄ”. WYŁĄCZAMY RÓWNIEŻ ŻADNE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI NINIEJSZYM.

6. Różny 

6.1. Podwykonawstwo. NetSupport będzie ponosić odpowiedzialność za wszystkie swoje działania lub zaniechania sub-wykonawcy lub sub-procesory i dla dowolnego podrzędnego-zaciągnięte zobowiązania. 

6.2. Siła wyższa. Nbądź NetSupport ani die,en Klient ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie w zakresie spowodowanym stanem wykraczającym poza prozsądnej kontroli arty (na przykład klęska żywiołowa, akt wojny lub terroryzmu, zamieszki, warunki pracy, działania rządowe i zakłócenia w Internecie). 

6.3. Zaprzestanie świadczenia usług. Możemy zdecydować o zaprzestaniu świadczenia Usług w odpowiedzi na nieprzewidziane okoliczności NetSupport'S kontroli lub zgodności z wymogami prawnymi. Jeśli to zrobimy, będziemy powiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli zaprzestaniemy świadczenia Usług w ten sposób przed końcem ustalonego lub minimalnego okresu, za który nam zapłaciłeś, będziemy zwrócisz część opłat, które zapłaciłeś z góry, ale masz nie otrzymane usługi dla. 

6.4. Prawo. Umowa będzie podlegać prawu Anglii. 

Ostatnio zaktualizowany: 23 czerwca 2020 
Wersja: 1 
Animacja wskazywania

classroom.cloud - to proste jak alfabet...

Wykorzystaj w pełni technologię nowoczesnej klasy - wprowadź classroom.cloud i w mgnieniu oka nauczaj w zaawansowany sposób!