classroom.cloud Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 4 maja 2021 r. 
Aktualizacja: 2 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji podczas korzystania z Usługi i zawiera informacje o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni.

Używamy Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Definicje
Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • Ty oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo firmę lub inny podmiot prawny, w którego imieniu dana osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku. Zgodnie z RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) możesz być nazywany Podmiotem danych lub Użytkownikiem, ponieważ jesteś osobą fizyczną korzystającą z Usługi.
 • Firma (w niniejszej Umowie określana jako „Firma” lub „my”) odnosi się do NetSupport Ltd, NetSupport House, Towngate East, Market Deeping, Cambridgeshire, PE6 8NE, Wlk. Brytania.
 • Na potrzeby RODO, Administratorem danych jest Firma.
 • Aplikacja oznacza oprogramowanie dostarczone przez Firmę (classroom.cloud), pobrane przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne.
 • Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą z inną stroną, przy czym „kontrola” oznacza posiadanie co najmniej 50% akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych, uprawniających do głosowania w wyborach dyrekcji bądź innych władz.
 • Konto oznacza unikatowe konto, utworzone w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.
 • Usługa odnosi się do Aplikacji i każdego dostępu do portalu internetowego classroom.cloud.
 • Kraj odnosi się do Wielkiej Brytanii
 • Dostawca usługi oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Termin odnosi się do spółek zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu umożliwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów RODO, Dostawcy usług są traktowani jako Podmioty przetwarzające dane.
 • Usługa mediów społecznościowych innej firmy odnosi się do dowolnej witryny internetowej lub serwisu społecznościowego, za którego pośrednictwem użytkownik może się zalogować bądź utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 • Dla celów RODO, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Ciebie, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden czy więcej czynników specyficznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej bądź społecznościowej.
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
 • Dane dotyczące użytkowania to dane zbierane automatycznie, generowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Administrator danych na potrzeby RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) odnosi się do Firmy jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych
Rodzaje gromadzonych danych
Dane osobowe

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie. Dane osobowe mogą obejmować, między innymi:

 • adres e-mail
 • Imię lub Nazwa Firmy
 • Zwrot powitalny
 • Numery telefoniczne
 • Dane adresowe
 • Język
 • Zdjęcie

W stosunku do uczniów monitorowanych przez system zbieramy również:

 • Wykorzystanie aplikacji
 • Dane ekranu
 • Wykorzystanie sieci
 • Wyniki ankiet

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować takie informacje jak adres protokołu internetowego urządzenia (np. Adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane przez Ciebie strony naszego Serwisu, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń oraz inne dane diagnostyczne.

Gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać określone informacje, w tym między innymi rodzaj używanego urządzenia mobilnego, unikatowy identyfikator i adres IP oraz system operacyjny tego urządzenia, rodzaj używanej mobilnej przeglądarki internetowej, unikatowe identyfikatory urządzenia, a także inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje, które Twoja przeglądarka wysyła za każdym razem, gdy odwiedzasz Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

Uprawnienia do Aplikacji

Podczas korzystania z Aplikacji, w celu zapewnienia jej funkcji, możemy gromadzić, za Twoją uprzednią zgodą:

 • Dane zrzutu ekranu

Używamy tych informacji w celu zapewnienia funkcji Usługi, jej ulepszania i dostosowywania. Informacje mogą zostać przesłane na serwery Firmy i/lub serwer Dostawcy usługi lub po prostu przechowywane na Twoim urządzeniu.

W dowolnym momencie możesz włączyć lub wyłączyć dostęp do tych informacji w ustawieniach Urządzenia.

Wykorzystywanie danych osobowych
Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • Aby świadczyć Usługę i dokonywać jej konserwacji, w tym w celu monitorowania korzystania z Usługi.
 • Aby zarządzać Twoim kontem: do zarządzania Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, które są dostępne dla Ciebie jako zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu wykonania umowy: rozwój, zgodność i zawarcie umowy kupna produktów, towarów lub usług, które nabyłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
 • Aby skontaktować się z Tobą: do kontaktu z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej - w sprawie aktualizacji lub informacji związanych z funkcjami, produktami bądź zakontraktowanymi usługami, w tym do aktualizacji zabezpieczeń, jeśli to konieczne lub uzasadnione do ich wprowadzenia.
 • Aby przekazywać Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, podobnych do tych, które zakupiłeś lub o które pytałeś - pod warunkiem, że wyraziłeś chęć i zgodę na otrzymywanie takich informacji.
 • Aby zarządzać zgłoszeniami: żeby otrzymywać Twoje prośby i nimi zarządzać.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcy usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi oraz kontaktowania się z Tobą.
 • Transfery biznesowe: Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe odnośnie lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów Firmy, finansowania bądź przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną spółkę.
 • Podmioty stowarzyszone: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym i w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone to wszelkie inne spółki zależne, partnerzy joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy samodzielnie bądź wspólnie z innymi.
 • Partnerzy biznesowi: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom biznesowym, aby mogli oferować Tobie określone produkty, usługi lub promocje.
 • Inni użytkownicy: kiedy udostępniasz swoje Dane osobowe lub inne informacje bądź wchodzisz w interakcje z innymi użytkownikami, te informacje mogą być przeglądane przez użytkowników, którym je udostępniłeś.

Przechowywanie Twoich danych osobowych
Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma zachowa również dane dotyczące użytkowania, do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zasadniczo przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania przez dłuższy czas.

Przekazywanie Twoich danych osobowych
Twoje informacje, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w bezpiecznych lokalizacjach Firmy w chmurze.

Chmura firmy jest hostowana na platformie Microsoft Azure. Aby zobaczyć, w którym regionie Azure są przechowywane dane konta, odwiedź stronę z informacjami o licencji pod adresem: https://portal.classroom.cloud/organisation/license.

Aby uzyskać informacje na temat fizycznej lokalizacji centrów danych Microsoft Azure, zobacz: https://azure.microsoft.com/global-infrastructure/data-residency/

Aby uzyskać informacje na temat fizycznego bezpieczeństwa centrów danych Microsoft Azure, zobacz: https://docs.microsoft.com/azure/security/fundamentals/physical-security

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki celem zapewnienia bezpieczeństwa danych, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a przekazanie danych osobowych do żadnej instytucji lub kraju nie będzie miało miejsca, jeśli nie istnieją odpowiednie zabezpieczenia - w tym dla bezpieczeństwa danych osobowych i innych informacji o Tobie.

Ujawnianie danych osobowych

Transakcje biznesowe
Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przekazane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje dane osobowe zostaną przekazane i będą podlegać innej Polityce prywatności.

Egzekwowanie prawa
W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych Osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. Sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne
Firma może ujawnić dane osobowe w dobrej wierze, gdy jest przekonana, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Spełnić wymogi prawne
 • Chronić i bronić praw lub własności Firmy
 • Zapobiegać lub prowadzić dochodzenie w sprawie możliwych wykroczeń związanych z Usługą
 • Chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chronić od odpowiedzialności prawnej

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych
Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
Dostawcy usług mają dostęp do Twoich Danych Osobowych wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań w naszym imieniu i są zobowiązani nie ujawniać ich ani nie wykorzystywać w żadnym innym celu.

Analityka
Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizowania i personalizowania reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z niektórych funkcji Google Analytics za pomocą ustawień urządzenia mobilnego, takich jak ustawienia reklamowe urządzenia lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi przez Google w Polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy.
Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy

E-maile i powiadomienia systemowe
Korzystamy z usług strony trzeciej do wysyłania e-maili wspierających proces rejestracji i innych e-maili systemowych. Te wiadomości e-mail są wysyłane za pośrednictwem następujących stron trzecich:

Twilio SendGrid
SendGrid to usługa wysyłania wiadomości e-mail świadczona przez Twilio Inc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności SendGrid, odwiedź ich Politykę prywatności: https://www.twilio.com/legal/privacy

E-mail marketing
Jeśli wyrazisz zgodę i wyrazisz zgodę na przesyłanie Ci informacji marketingowych i ofert specjalnych, możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe do kontaktowania się z Tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich tych wiadomości, postępując zgodnie z linkiem do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami podanymi w dowolnej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.

Możemy korzystać z usług dostawców marketingu e-mailowego w celu zarządzania i wysyłania do Ciebie wiadomości:

MailChimp
Mailchimp to usługa wysyłania e-maili marketingowych, świadczona przez The Rocket Science Group LLC.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności Mailchimp, odwiedź politykę prywatności https://mailchimp.com/legal/privacy/

Prywatność w świetle RODO

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO

Dane osobowe możemy przetwarzać na podstawie następujących warunków:

 • Zgoda: Wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Wykonanie umowy: Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Tobą i/lub wszelkich zobowiązań wstępnych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Firma.
 • Istotne interesy: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Twoich lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie danych osobowych wiąże się z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Firmie.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Firmy.
 • Niemniej jednak, Firma chętnie pomoże w wyjaśnieniu konkretnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, a w szczególności tego, czy ich podanie jest wymogiem ustawowym, umownym lub koniecznym do zawarcia umowy.

Twoje prawa wynikające z RODO

Firma zobowiązuje się do poszanowania poufności Twoich danych osobowych i gwarantuje, że możesz skorzystać ze swoich praw.

Na mocy niniejszej Polityki prywatności oraz przepisów prawnych, jeśli przebywasz w UE masz prawo do:

 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia posiadanych przez nas informacji o Tobie. O ile to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w ustawieniach konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc. Możesz również otrzymać kopię swoich danych osobowych, które posiadamy.
 • Żądanie korekty Twoich danych osobowych, które posiadamy. Masz prawo do wprowadzenia poprawek wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji o Tobie, które posiadamy.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to ma zastosowanie, gdy opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej przetwarzania danych, a Twoje okoliczności sprawiają, że chcesz sprzeciwić się na tej podstawie przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Żądanie usunięcia Twoich danych osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia lub skasowania danych osobowych, gdy nie ma uzasadnionego powodu, aby kontynuować ich przetwarzanie.
 • Żądanie przeniesienia danych osobowych. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do informacji automatycznych, na których wykorzystanie początkowo wyraziłeś zgodę lub gdy użyliśmy tych informacji do wykonania umowy z Tobą.
 • Wycofanie zgody. Masz prawo wycofać zgodę na wykorzystywanie danych osobowych. W przypadku wycofania zgody możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do wszystkich funkcji Usługi.

Wykonywanie przysługujących Ci praw do ochrony danych w RODO
Możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu, kontaktując się z nami. Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Jeśli złożysz zapytanie, postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji - jeśli przebywasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) - skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii (ustawa Shine the Light stanu Kalifornia)
Zgodnie z sekcją 1798 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (prawo stanu Kalifornia Shine the Light) mieszkańcy Kalifornii, którzy nawiązali z nami stosunki biznesowe, mogą raz w roku zażądać informacji na temat udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich.

Jeśli chcesz poprosić o więcej informacji na mocy prawa Shine the Light stanu Kalifornia i jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (artykuł 22581 Kodeksu biznesowego i zawodowego stanu Kalifornia)
Sekcja 22581 Kodeksu Biznesu i Zawodów Kalifornii umożliwia mieszkańcom Kalifornii poniżej 18 roku życia, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji, żądanie i uzyskanie usunięcia treści lub informacji, które opublikowali publicznie.

Aby zażądać usunięcia takich danych, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podać adres e-mail swojego konta.

Należy pamiętać, że Twoje żądanie nie gwarantuje całkowitego ani kompleksowego usunięcia treści lub informacji opublikowanych w Internecie oraz że prawo może w określonych okolicznościach nie zezwalać na usunięcie lub go nie wymagać.

Linki do innych stron
Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności ani praktyki żadnych witryn bądź serwisów stron trzecich.

Zmiany niniejszej polityki prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty e-mail i/lub wyraźnego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizujemy datę „Ostatnia aktualizacja” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Kontakt us 

Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności:

Przez e-mail: s[email chroniony]classroom.cloud 

Odwiedzając stronę kontaktową w naszej witrynie: https://classroom.cloud/contact-us/ 

classroom.cloud - to proste jak alfabet...

Wykorzystaj w pełni technologię nowoczesnej klasy - wprowadź classroom.cloud i w mgnieniu oka nauczaj w zaawansowany sposób!