Polityka prywatności

Ostatnio zaktualizowany: Czerwiec 26, 2020 
Wersja: 1 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje onasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania plików ynasze informacje, kiedy ykorzystasz z Usługi i mówisz you o ynasze prawa do prywatności i sposób, w jaki prawo chroni ylub. 

Używamy ynasz osobisty Data w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, yWyrażasz zgodę na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

Definicje  

Do celów niniejszej Polityki prywatności: 

 • You oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, zależnie od przypadku. Zgodnie z RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), yMożesz nazywać się podmiotem danych lub użytkownikiem, jako osoba fizyczna korzystająca z Usługi. 
 • O nas (określane jako „Spółka”, „my ”,„ nas ”lub„ nasz ””W niniejszej Umowie) NetSupport Sp. z o.o, NetSupport House, Towngate East, Market Deeping, Cambridgeshire, PE6 8NE, Wielka Brytania. 
 • W celus RODO Administratorem danych jest Spółka. 
 • Aplikacja oznacza oprogramowanie dostarczone przez Firmę (Nazwaly, classroom.cloud), pobrane przez you na dowolnym urządzeniu elektronicznym. 
 • Program Partnerski oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających. 
 • Konto oznacza unikalne konto utworzone dla yaby uzyskać dostęp do naszej Usługi lub części naszej Usługi. 
 • Usługi odnosi się do Aplikacji każdy dostęp do classroom.cgłośny portal internetowy. 
 • Kraj dotyczy: Wielkiej Brytanii 
 • Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy Spółce w analiziessposobu korzystania z Usługi. W celus RODO, Dostawcy usług są traktowani jako podmioty przetwarzające dane. 
 • Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych odnosi się do dowolnej witryny internetowej lub dowolnej witryny sieci społecznościowej, za pośrednictwem której user może zalogować się lub założyć konto, aby korzystać z Usługi. 
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. 
 • Do celów ! RODO, dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące you takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości. 
 • Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, a telefon komórkowy lub tablet cyfrowy. 
 • Dane użytkowania odnosi się do danych gromadzonych automatycznie, generowanych przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie). 
 • Kontroler danychna potrzeby RODO (RODO) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych. 

Zbieranie i używając twojego Dane osobowe 

Rodzaje danych collected 

Dane osobowe 

Podczas korzystania onasza usługa, wmożemy zapytać you do zapewnienia uz pewnymi danymi osobowymi, które można wykorzystać do kontaktu lub identyfikacji ylub. personel informacje umożliwiające identyfikację mogą obejmować, ale nie są ograniczone do: 

 • adres e-mail 
 • Imię i nazwisko 
 • Pozdrowienie 
 • Numery telefoniczne 
 • Adres detale 
 • Język 
 • Zdjęcie 

Dla studentów monitorowanych przez system, zbieramy również: 

 •  Wykorzystanie aplikacji 
 • Dane ekranu 
 • Wykorzystanie sieci 
 • Wyniki ankiety 

Dane użytkowania 

Dane o użytkowaniu są gromadzone automatycznie podczas korzystania z Usługi. 

Dane użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak yadres protokołu internetowego naszego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które ygodzina i data wizyty ynasza wizyta, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne. 

Gdy ty uzyskiwać dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego lub przez urządzenie mobilne, we może automatycznie zbierać określone informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego yużywasz, ynasz unikalny identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP ynasze urządzenie mobilne, ynasz mobilny system operacyjny, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej yUżywasz unikalnych identyfikatorów urządzeń i innych danych diagnostycznych. 

Możemy również zbierać informacje, które ynasza przeglądarka wysyła kiedykolwiek yodwiedzasz nasz Serwis lub kiedy yuzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego. 

Uprawnienia do aplikacji 

Podczas korzystania our Aplikacja, w celu udostępnienia funkcji oTwoja aplikacja, wZa Twoją uprzednią zgodą możemy zbierać: 

 • Dane zrzutu ekranu 

Używamy tych informacji, aby zapewnić funkcje our Usługa, aby ulepszyć i dostosowaćse our Service. Informacje mogą zostać przesłane na serwery Firmy i / lub serwer Usługodawcy lub po prostu na nich przechowywane ynasze urządzenie. 

Możesz włączyć lub wyłączyć dostęp do tych informacji w dowolnym momencie, poprzez ynasze ustawienia urządzenia. 

w korzystaniu ynasze dane osobowe 

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów: 

 • Aby zapewnić i utrzymać naszą Usługę, w tym w celu monitorowania korzystania z naszej Usługi. 
 • Aby zarządzać swoim kontem: zarządzanie ynasza rejestracja jako użytkownik Serwisu. Dane osobowe ymożesz dać ydostęp do różnych funkcjonalności Serwisu, które są dostępne dla you jako zarejestrowany użytkownik. 
 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy kupna produktów, towarów lub usług yzakupiłeś lub zawarłeś jakąkolwiek inną umowę uza pośrednictwem Usługi. 
 • Skontaktować się ylub: Skontaktować się you przez e-mail, rozmowy telefoniczne, SMS-y lub inne równoważne formy komunikacji elektronicznej, takie jak powiadomienia push aplikacji mobilnej, dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub zakontraktowanymi usługami, w tym aktualizacjami zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia. 
 • Aby zapewnić you z aktualnościami, ofertami specjalnymi i ogólnymi informacjami o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, ijeśli wyrazisz zgodę i wyrazisz zgodę na wysyłanie takie informacje. 
 • Aby zarządzać ynasze prośby: Uczestniczyć i zarządzać ynasze prośby do us. 

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach: 

 • Z dostawcami usług: Możemy udostępniać ynasze dane osobowe z dostawcami usług w celu monitorowania i analizyse korzystanie z naszej Usługi, aby się skontaktować ylub. 
 • W przypadku przelewów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać ynasze dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów Spółki, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie. 
 • Z partnerami: Możemy udostępniać ynasze informacje z onasze podmioty stowarzyszone, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które we kontrolowane lub które są pod wspólną kontrolą z us. 
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać ynasze informacje z otwoi partnerzy biznesowi do zaoferowania ylub niektóre produkty, usługi lub promocje. 
 • Z innymi użytkownikami: gdy yudostępniasz dane osobowe lub w inny sposób or wchodzić w interakcje z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane użytkownicy, którym udostępniłeś informacje 

Zatrzymanie ynasze dane osobowe 

Firma zachowa ynasze dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Zachowamy i wykorzystamy ynasze Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad. 

Firma zachowa również Dane dotyczące użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności our Service lub wJesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas. 

Przeniesienie ynasze dane osobowe 

Twoje informacje, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz w bezpieczne lokalizacje firmy w chmurze 

Chmura firmy jest hostowana na platformie Microsoft Azure w południowym regionie Wielkiej Brytanii. Aby uzyskać informacje na temat fizycznego bezpieczeństwa platformy Microsoft Azure Centra danych, proszę zobaczyć:
https://docs.microsoft.com/en-GB/azure/security/azure-physical-security 

Firma podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby to zapewnić ynasze dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i nie są przekazywane ynasze Dane Osobowe trafią do organizacjislub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo ynasze dane i inne dane osobowe. 

Ujawnienie ynasze dane osobowe 

Biznes tokupy
Jeżeli Spółka jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, ynasze Dane Osobowe mogą być przekazywane. Powiadomimy o tym wcześniej ynasze dane osobowe są przekazywane i podlegają innej Polityce prywatności. 

Egzekwowanie prawa
W pewnych okolicznościach Spółka może być zobowiązana do ujawnienia ynasze Dane Osobowe, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na ważne żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej). 

Inne wymagania prawne
Firma może ujawnić ynasze Dane Osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby: 

 • Przestrzegaj zobowiązania prawnego
 • Chroń i broń praw lub własności firmy 
 • Zapobiegaj lub badaj możliwe niewłaściwe działania związane z Usługą 
 • Chroń osobiste bezpieczeństwo uużytkowników Serwisu lub opinii publicznej 
 • Chroń przed odpowiedzialnością prawną 

Bezpieczeństwo ynasze dane osobowe
Bezpieczeństwo ynasze dane osobowe są ważne us, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Podczas wStaramy się stosować komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony ynasze dane osobowe, wNie możemy zagwarantować jego całkowitego bezpieczeństwa. 

Szczegółowy iInformacje na temat pprzetwarzanie ynasze dane osobowe 

Dostawcy usług mają dostęp do ynasze dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania swoich zadań ow Twoim imieniu i są zobowiązane nie ujawniać ich ani nie wykorzystywać w żadnym innym celu. 

analityka
W celu monitorowania i analizy możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usługse korzystanie z naszej Usługi. 

Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstuse i personalise reklamy własnej sieci reklamowej. 

Możesz zrezygnować z niektórych funkcji Google Analytics za pomocą ustawień urządzenia mobilnego, takich jak ustawienia reklam urządzenia lub postępując zgodnie z instrukcjami podane przez Google w ich Polityce prywatności: https://policies.google.com/privacy.
Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy  

E-maile i powiadomienia systemowe
We użyj trzeciego strona do wysłania e-maile wspierające proces rejestracji i inne e-maile systemowe. Te e-maile są wysyłane przy użyciu następującego adresu osoby trzecie: 

Twilio SendGrid
SendGrid jest eusługa wysyłania poczty świadczona przez Twilio Inc. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności w SendGrid, odwiedź ich Politykę prywatności: https://www.twilio.com/legal/privacy 

E-mail marketing
Jeśli wyrazisz zgodę i wyrazisz zgodę na przesyłanie Ci informacji marketingowych i ofert specjalnych, potem we może używać ynasze dane osobowe do kontaktu you z biuletynami, materiałami marketingowymi lub promocyjnymi i innymi informacjami, które mogą Cię zainteresować you. Możesz zrezygnować z otrzymywania niektórych lub wszystkich tych komunikatów od us, postępując zgodnie z linkiem do anulowania subskrypcji lub instrukcjami podanymi w dowolnym e-mailu wwyślij lub kontaktując się us. 

Możemy użyć emdostawcom usług marketingowych do zarządzania i wysyłania wiadomości e-mail you: 

MailChimp
Mailchimp to usługa wysyłania e-maili marketingowych świadczona przez The Rocket Science Group LLC. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności Mailchimp, odwiedź ich Politykę prywatności: https://mailchimp.com/legal/privacy/  

Prywatność RODO 

Regulamin basis dla pprzetwarzanie Danych Osobowych zgodnie z RODO 

Dane osobowe możemy przetwarzać pod następującymi warunkami: 

 • zgoda: Dałeś ynaszą zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 
 • Wykonanie umowy: Podanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z you i / lub za wszelkie wynikające z nich zobowiązania przedumowne. 
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Spółka. 
 • Istotne interesy: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony ynasze żywotne interesy lub inną osobę fizyczną. 
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych wiąże się z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Spółce. 
 • Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę. 

W każdym przypadku Spółka z chęcią pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną przetwarzania, aw szczególności, czy podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też warunkiem zawarcia umowy. 

Twój rprawa na mocy RODO 

Firma zobowiązuje się do przestrzegania poufności ynasze dane osobowe i zagwarantować możesz ćwiczyć prawa. 

Masz prawo zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i przepisami prawa, jeśli yprzebywasz w UE, aby: 

 • Poproś o dostęp do ynasze dane osobowe. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji mamy na ciebie. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub poprosić o usunięcie ynasze dane osobowe bezpośrednio w obrębie ynasza sekcja ustawień konta. Jeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z us do pomocy you. To również umożliwia yotrzymać kopię Danych Osobowych trzymamy się ciebie. 
 • Poproś o korektę danych osobowych, które trzymamy się ciebie. Masz prawo do posiadania wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji trzymamy się ciebie poprawione. 
 • Sprzeciw wobec przetwarzania ynasze dane osobowe. To prawo istnieje, gdy we opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej oTwoje przetwarzanie i jest coś na temat ynaszą szczególną sytuację, która sprawia, że ychcesz sprzeciwić się naszemu przetwarzaniu ynasze dane osobowe na tej podstawie. Masz również prawo do sprzeciwu, gdzie wPrzetwarzamy ynasze dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego. 
 • Poproś o usunięcie ynasze dane osobowe. Masz prawo zapytać us usunięcia lub usunięcia danych osobowych, gdy nie ma ku temu uzasadnionego powodu us, aby kontynuować przetwarzanie. 
 • Poproś o przeniesienie ynasze dane osobowe. Zapewnimy you lub stronie trzeciej ywybrałeś, ynasze dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy tylko zautomatyzowanych informacji, które ypoczątkowo wyraziłeś zgodę na us używać lub gdzie wWykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z ylub. 
 • Wypłaty ynasza zgoda. Masz prawo do odstąpienia od umowy ynasza zgoda na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Gdyby ywycofujesz się ynasza zgoda, we może nie być w stanie zapewnić you posiadający dostęp do określonych funkcjonalności Serwisu. 

Wykonywanie ynasza ochrona danych RODO rights 

Możesz ćwiczyć ynasze prawa dostępu, poprawiania, anulowania i sprzeciwu przez kontakt us. Pamiętaj, że możemy zapytać ydo weryfikacji ynaszą tożsamość przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby. Gdyby yskładasz prośbę, wPostaramy się jak najlepiej odpowiedzieć you tak szybko, jak to możliwe. 

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w sprawie ogromadzenie i wykorzystywanie plików ynasze dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli yprzebywasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), prosimy o kontakt ynasz lokalny organ ochrony danych w EOG. 

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii (ustawa Shine the Light stanu Kalifornia) 

Zgodnie z sekcją 1798 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia (prawo stanu Kalifornia Shine the Light) mieszkańcy Kalifornii, którzy nawiązali z nami stosunki biznesowe, mogą raz w roku zażądać informacji na temat udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego stron trzecich. 

Jeśli ty by chcesz poprosić o więcej informacji na mocy prawa California Shine the Light, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, ymożesz się skontaktować ukorzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej. 

Kalifornijskie prawa do prywatności dla nieletnich użytkowników (artykuł 22581 Kodeksu biznesowego i zawodowego stanu Kalifornia) 

Sekcja 22581 Kalifornijskiego Kodeksu Biznesu i Zawodów zezwalas Mieszkańcy Kalifornii poniżej 18 roku życia, którzy są zarejestrowanymi użytkownikami witryn internetowych, usług lub aplikacji w celu zażądania i uzyskania usunięcia treści lub informacji, które opublikowali publicznie. 

Aby zażądać usunięcia takich danych, a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, ymożesz się skontaktować uKorzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej i dołączając adres e-mail powiązany z ynasze konto. 

Miej świadomość, że ynasze żądanie nie gwarantuje całkowitego ani kompleksowego usunięcia treści lub informacji zamieszczonych w Internecie oraz że prawo może nie zezwalać lub wymagać usunięcia w określonych okolicznościach. 

Linki do inne strony internetowe 

Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez us. Gdyby yKliknij trzeci-link do imprezy, yZostaniesz przekierowany do witryny tej osoby trzeciej. Zdecydowanie zalecamy yo zapoznaniu się z Polityką prywatności każdej witryny yodwiedzasz. 

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki osób trzecich-witryny lub usługi stron. 

Zmiany niniejszej polityki prywatności 

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy yo wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. 

Pozwolimy ywiesz przez e-mail i / lub widoczne powiadomienie w witrynie our, zanim zmiana zacznie obowiązywać i zaktualizuj datę „Ostatnia aktualizacja” na początku niniejszej Polityki prywatności. 

Zaleca się okresowe zapoznawanie się z niniejszą Polityką prywatności w przypadku jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują, gdy są zamieszczane na tej stronie. 

Kontakt us 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, ymożesz się z nami skontaktować: 

Przez e-mail: swsparcie @classroom.cloud 

Odwiedzając tę ​​stronę na naszej stronie internetowej: https://classroom.cloud/contact-us/ 

Animacja wskazywania

classroom.cloud - to proste jak alfabet...

Wykorzystaj w pełni technologię nowoczesnej klasy - wprowadź classroom.cloud i w mgnieniu oka nauczaj w zaawansowany sposób!