Terms of Service

classroom.cloud Terms of Service

Lees aandachtig voordat u zich abonneert op classroom.cloud​ Deze overeenkomst regelt uw gebruik van NetSupport's classroom.cloud Diensten. Door de servicevoorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met de voorwaarden zoals hieronder gedefinieerd. Als u deze servicevoorwaarden en overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een ​​dergelijke entiteit en zijn gelieerde ondernemingen aan deze algemene voorwaarden te binden, in welk geval de termen 'u' en "Uw" verwijst naar een dergelijke entiteit en haar dochterondernemingen. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, mag u deze servicevoorwaarden niet accepteren en mag u de services niet gebruiken.

Voorzover NetSupport Ltd. verwerkt namens de klant klantgegevens die onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming vallen, door akkoord te gaan met deze voorwaarden gaat u ook akkoord met de gegevensverwerkingsovereenkomst en EU-modelcontractbepalingen, zoals hieronder gedefinieerd, met NetSupport Ltd. voor de overdracht van Persoonsgegevens aan verwerkers.

Als u akkoord gaat met deze Overeenkomst en, indien van toepassing, de Gegevensverwerkingsovereenkomst, voor het gebruik van de Services door een organisatie, gaat u akkoord namens die organisatie. U moet de bevoegdheid hebben om die organisatie aan deze voorwaarden te binden, anders mag u zich niet aanmelden voor de Services.

 1. Diensten
  • 1.1 Bepaling. Deze overeenkomst regelt de toegang tot en het gebruik van de services en software. Klant en eindgebruikers hebben toegang tot en gebruik van de services in overeenstemming met deze overeenkomst.
  • 1.2 Beveiligingsmaatregelen. Elke NetSupport personeel dat toegang heeft tot klantgegevens is gebonden aan passende vertrouwelijkheidsverplichtingen. NetSupport zal industriële standaard technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruiken om Klantgegevens over te dragen, op te slaan en te verwerken die minimaal voldoen aan de Beveiligingsmaatregelen. De beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om de integriteit van klantgegevens te beschermen en te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige toegang tot, gebruik en verwerking van klantgegevens. NetSupport kan de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd bijwerken. NetSupport zal klanten minstens zestig dagen van tevoren op de hoogte stellen indien NetSupport werkt de Beveiligingsmaatregelen bij op een manier die de administratieve, technische of fysieke beveiligingskenmerken van de Diensten als geheel wezenlijk vermindert.
  • 1.3 Gegevensverwerking en -overdracht.
   • 1.3.1 Gegevensverwerking. Deze Overeenkomst vormt de instructie van een Klant om: NetSupport Ltd om klantgegevens te verwerken. NetSupport Ltd en zijn subverwerkers zullen alleen Klantgegevens verwerken om de Services te leveren en te vervullen NetSupport Ltd.'s verplichtingen in deze overeenkomst. De klant gaat daarmee akkoord NetSupport Ltd en zijn subverwerkers kunnen Klantgegevens overdragen, opslaan en verwerken op andere locaties dan het land van de Klant. NetSupport Ltd zal de Klant op de hoogte stellen van elke wettelijke vereiste die hem verhindert de instructies van de Klant na te leven, tenzij dit verboden is door de toepasselijke wetgeving of op gewichtige gronden van algemeen belang. De partijen erkennen dat Klantgegevens Persoonsgegevens kunnen bevatten, en een beschrijving van de Persoonsgegevens en verdere informatie over de verwerking wordt uiteengezet in de Gegevensverwerkingsovereenkomst.
    • 1.3.1.1 Gegevensoverdracht naar derde landen (buiten de EU en/of het VK). NetSupport Ltd voldoet aan de aanbevelingen van de European Data Protection Board (EDPB) en ICO voor de overdracht van gegevens buiten de EU. Alle gegevensoverdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming met de AVG-artikelen 44-50.
   • 1.3.2 Gegevensverwerkingsovereenkomst.Voor zover Klantgegevens onderworpen zijn aan Britse en EU-gegevensbeschermingswetten en worden verwerkt door NetSupport namens de klant: NetSupport zal Klantgegevens gebruiken en verwerken zoals de Klant opdraagt ​​om de Services te verlenen en te vervullen NetSupportverplichtingen uit de Overeenkomst; en de Klant gaat akkoord met de Verwerkersovereenkomst met NetSupport Ltd. voor de overdracht van persoonlijke gegevens
    • 1.3.2.1 Rechten van betrokkenen. Rekening houdend met de aard van de verwerking,
     • 1.3.2.1.1 NetSupport zal de Klant bijstaan ​​door, voor zover mogelijk, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter nakoming van de verplichtingen van de Klant, zoals redelijkerwijs begrepen door NetSupport, om te reageren op verzoeken om de rechten van Betrokkenen uit te oefenen onder de Gegevensbeschermingswetten.
     • 1.3.2.1.2 NetSupport zal:
      • 1.3.2.1.2.1 de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen als hij een verzoek ontvangt van een Betrokkene onder enige Gegevensbeschermingswet met betrekking tot de Persoonsgegevens van de Klant; en
      • 1.3.2.1.2.2 ervoor zorgen dat het niet op dat verzoek reageert, behalve in de gedocumenteerde instructies van de klant of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving waarop NetSupport is onderwerp, in welk geval NetSupport zal, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, de klant informeren over die wettelijke vereiste alvorens op het verzoek te reageren.
     • 1.3.2.2 Inbreuk in verband met persoonsgegevens
      • 1.3.2.2.1 NetSupport stelt de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte wanneer hij zich bewust wordt van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens die van invloed is op de Persoonsgegevens van de Klant, door de Klant voldoende informatie te verstrekken om de Klant in staat te stellen te voldoen aan eventuele verplichtingen om Betrokkenen te melden of te informeren over de Inbreuk op Persoonsgegevens onder de Gegevensbescherming. Wetten.
      • 1.3.2.2.2 NetSupport zal samenwerken met de Klant en redelijke commerciële stappen ondernemen zoals aangegeven door de Klant om te helpen bij het onderzoek, de beperking en het herstel van elk van deze Inbreuken in verband met Persoonsgegevens.
     • 1.3.2.3 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaand overleg.NetSupport zal de Klant redelijke assistentie verlenen bij eventuele gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en voorafgaand overleg met toezichthoudende autoriteiten of andere bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, waarvan de Klant redelijkerwijs meent dat deze vereist is op grond van artikel 35 of 36 van de AVG of gelijkwaardige bepalingen van andere Gegevens Beschermingswet, in elk geval uitsluitend met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens van de Klant door, en rekening houdend met de aard van de verwerking en informatie waarover NetSupport.
    • 1.3.3-gegevensretentie
     • 1.3.3.1 Aan het einde van een abonnement of evaluatie van de dienst worden de gegevens voor een periode van 30 dagen bewaard. Als het abonnement aan het einde van de periode van 30 dagen niet is verlengd of de evaluatie niet is verlengd, worden alle gegevens met betrekking tot het account verwijderd.
     • 1.3.3.2 Als uw account wordt beëindigd door: NetSupport (zie sectie 4), dan worden alle gegevens onmiddellijk verwijderd.
     • 1.3.3.3 Historische beveiligingsgegevens en auditloggegevens worden bewaard voor een voortschrijdende periode van 13 maanden, gegevens ouder dan 13 maanden worden uit het systeem verwijderd. Als u historische gegevens buiten de voortschrijdende periode van 13 maanden wilt opslaan, kan dit tegen een meerprijs worden ingeschakeld.
     • 1.3.3.4 Historische activiteitenmonitorgegevens worden bewaard en beschikbaar gesteld voor een voortschrijdende periode van 90 dagen. Als u historische gegevens buiten de voortschrijdende periode van 90 dagen wilt opslaan, kan dit tegen een meerprijs worden ingeschakeld. [Van kracht vanaf 2 juli 2023]
    • 1.4-wijzigingen. NetSupport kan de Services van tijd tot tijd bijwerken. Als NetSupport verandert de Services op een manier die hun functionaliteit wezenlijk vermindert, NetSupport zal de Klant op de hoogte stellen op het e-mailadres dat aan het account is gekoppeld, en de Klant kan binnen dertig dagen na de wijziging op de hoogte stellen om de Overeenkomst te beëindigen. Dit beëindigingsrecht is niet van toepassing op updates van functies die op bèta- of evaluatiebasis worden aangeboden.

2. Suspensie
2.1 Schorsing van rekeningen door NetSupport. Als een Eindgebruiker: (a) deze Overeenkomst schendt; of (b) de Services gebruikt op een manier die NetSupport redelijkerwijs gelooft dat het haar dan aansprakelijk zal stellen NetSupport kan de Klant verzoeken het toepasselijke Eindgebruikersaccount op te schorten of te beëindigen. Als de Klant de Eindgebruikersaccount niet onmiddellijk opschort of beëindigt, dan NetSupport kan dat doen.
2.2 Beveiligingsnoodgevallen. Niettegenstaande iets in deze overeenkomst, als er dan een beveiligingsnoodsituatie is NetSupport kan het gebruik van de Services automatisch opschorten. NetSupport zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de opschorting zo nauwkeurig mogelijk aan te passen om de beveiligingsnoodsituatie te voorkomen of te beëindigen.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Voorbehoud van rechten. Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk uiteengezet, verleent deze Overeenkomst geen: (a) NetSupport eventuele intellectuele eigendomsrechten op klantgegevens; of (b) de Klant enige intellectuele eigendomsrechten op de Services of NetSupport handelsmerken en merkkenmerken.
3.2 Beperkte toestemming. De klant verleent NetSupport alleen de beperkte rechten die redelijkerwijs nodig zijn voor NetSupport om de Diensten te verlenen. Deze beperkte toestemming strekt zich ook uit tot onderaannemers of subverwerkers.
3.3 Suggesties. NetSupport mag alle feedback, opmerkingen of suggesties over de Services die Klant of Eindgebruikers kunnen sturen, gebruiken, wijzigen en opnemen in haar producten en diensten, licenties en sublicenties NetSupport of post in NetSupport websites zonder enige verplichting jegens de Klant.

4. Beëindiging
4.1 Het staat u vrij om op elk moment te stoppen met het gebruik van onze Diensten. We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Services op te schorten of te beëindigen met kennisgeving aan u als:
4.1.1 U overtreedt deze Voorwaarden.
4.1.2 U gebruikt de Services op een manier die een reëel risico op schade of verlies voor ons of andere gebruikers met zich meebrengt.
4.2 We zullen u redelijkerwijs van tevoren op de hoogte stellen via het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld om de activiteit te verhelpen die ons ertoe heeft aangezet contact met u op te nemen. Als u na een dergelijke kennisgeving niet de stappen neemt die wij van u vragen, zullen wij uw toegang tot de Services beëindigen of opschorten.
4.2.1 We zullen geen kennisgeving doen vóór beëindiging wanneer:
(een). u maakt een wezenlijke inbreuk op deze voorwaarden,
(b). dit zou ons wettelijke aansprakelijkheid veroorzaken of ons vermogen om de Services aan onze andere gebruikers te leveren, in gevaar brengen, of
(c). Dit is wettelijk verboden.

5. Disclaimers
5.1 VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, NETSUPPORT EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE OF DIENSTEN. DE SOFTWARE OF DIENSTEN WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT". WIJ WIJZEN OOK ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK AF. DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DIENSTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD.

6. Gemengd
6.1 Uitbesteding. NetSupport blijft aansprakelijk voor alle handelingen of nalatigheden van zijn onderaannemers of onderaannemers, en voor alle uitbestede verplichtingen.
6.2 Overmacht. Geen van beide NetSupport noch is de klant aansprakelijk voor inadequate prestaties voor zover deze wordt veroorzaakt door een toestand die buiten de redelijke controle van de partij ligt (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlogsdaden of terrorisme, oproer, arbeidsomstandigheden, overheidsmaatregelen en internetstoringen).
6.3 Beëindiging van Diensten. We kunnen besluiten om de Services te beëindigen als reactie op onvoorziene omstandigheden daarna NetSupport's controle of om te voldoen aan een wettelijke vereiste. Als we dat doen, zullen we u redelijkerwijs vooraf op de hoogte stellen. Als we de services op deze manier stopzetten vóór het einde van een vaste of minimumperiode waarvoor u ons hebt betaald, zullen we het deel van de vergoedingen waarvoor u vooraf hebt betaald, maar waarvoor u geen services hebt ontvangen, terugbetalen.
6.4 Toepasselijk recht. Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een andere overeenkomst/privacybeleid.
6.5 Toepasselijk recht. De overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Engeland.

 

Laatst bijgewerkt: 2 juni 2023

Revisie: 3

 

 

classroom.cloud het is net zo eenvoudig als ABC ...

Haal het maximale uit de technologie in uw klaslokaal: u kunt in een mum van tijd aan de slag en kunt technisch verbeterd onderwijs leveren classroom.cloud!