Terms of Service

De Servicevoorwaarden voor gebruik classroom.cloud.

classroom.cluid Terms of Service  

Lees eerst aandachtig door abonneren op classroom.cluid. Deze overeenkomst regelt uw gebruik van NetSupport's classroom.cloud diensten. Door the voorwaarden van service, u gaat akkoord met de termen zoals hieronder gedefinieerd. Als u thDeze servicevoorwaarden en overeenkomst namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dergelijke entity en zijn gelieerde ondernemingen bij deze voorwaarden voorwaarden, in welk geval de termen 'u' en 'yonze" verwijst naar een dergelijke entiteit en haar dochterondernemingen. Als u niet over een dergelijke autoriteit beschikt, of if u bent het niet eens met deze voorwaarden, u mag deze niet accepteren servicevoorwaarden en mag de services niet gebruiken. 

Voorzover NetSupport Ltd. is, namens de klant, phet verwerken van klantgegevens die onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming vallen, door akkoord gaan met deze voorwaarden u gaat ook akkoord met de gegevensverwerkingsovereenkomst en EU-modelcontractbepalingen, hieronder gedefinieerd, met NetSupport Ltd. voor de overdracht van Persoonsgegevens aan verwerkers. 

Als u akkoord gaat met deze overeenkomst en, indien van toepassing, de gegevensverwerkingsovereenkomst, voor het gebruik van de diensten door een organisatie, gaat u daarmee akkoord organisatie. U moet de autoriteit hebben om dat te binden organisatie aan deze voorwaarden, anders mag u zich niet aanmelden voor de Services. 

1. Diensten 

1.1. Voorziening. Deze overeenkomst regelt de toegang tot en het gebruik van de services en software. Klant en eindgebruikers hebben toegang tot en gebruik van de services in overeenstemming met deze overeenkomst. 

1.2. Beveiligingsmaatregelen. Elke NetSupport personeel dat toegang heeft tot klantgegevens is gebonden aan passende vertrouwelijkheidsverplichtingen. NetSupport zal technische standaard gebruiken en organisatiealle veiligheidsmaatregelen om over te dragen, op te slaan en process Klantgegevens die minimaal voldoen aan de Beveiligingsmaatregelen. De beveiligingsmaatregelen zijn bedoeld om de integriteit van klantgegevens te beschermen en te beschermen tegen de VNgeautoriseerd of onwettige toegang tot, gebruik en pVerwerking van klantgegevens. NetSupport kan de beveiligingsmaatregelen van tijd tot tijd bijwerken. NetSupport zal Klant verstrekkens met een opzegtermijn van ten minste zestig dagen indien NetSupport werkt de beveiligingsmaatregelen bij op een manier die de administratieve, technisch of fysieke beveiligingskenmerken van de Services als geheel. 

1.3. Gegevensverwerking en -overdracht. 

1.3.1. Gegevensverwerking. Deze overeenkomst vormt a Instructies van de klant om NetSupport Ltd naar process Klantgegevens. NetSupport Ltd en zijn sub-processors zullen alleen process Klantgegevens om de Services te leveren en om vervullen NetSupport Ltd.'s verplichtingen in deze overeenkomst. De Klant is het daarmee eens NetSupport Ltd en zijn sub-processors kunnen overdragen, opslaan en process Klantgegevens op andere locaties dan het land van de Klant. NetSupport Ltd zal informeren de Klant van enige wettelijke vereiste die hem verhindert eraan te voldoen de Instructies van de klant, tenzij dit verboden is door de toepasselijke wetgeving of op gewichtige gronden van algemeen belang. De partijen erkennen dat Klantgegevens Persoonsgegevens kunnen bevatten, en een beschrijving van de Persoonsgegevens en verdere informatie over de processing is vastgelegd in de Verwerkersovereenkomst 

1.3.2. EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield-programma's. NetSupport Ltd voldoet aan de EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield-programma's. Als de Privacy Shield-programma's ongeldig zijn, NetSupport zal commercieel redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan alternatieve of opvolger mechanismen voor gegevensoverdracht. 

1.3.3. Gegevensverwerkingsovereenkomst. Voor zover Klantgegevens onder de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming vallen en worden verwerkt door NetSupport on de Klant namens: NetSupport zal Klantgegevens gebruiken en verwerken als de Klant geeft instructies om de Services te verlenen en vervullen NetSupport's verplichtingen uit de overeenkomst; en de Klant gaat akkoord met de Verwerkersovereenkomst met NetSupport Ltd. voor de overdracht van persoonlijke gegevens 

1.3.3.1. Rechten van betrokkenen. Rekening houdend met de aard van de processing, NetSupport assisteert de Customer door, voor zover mogelijk, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter vervulling van de Customer's verplichtingen, zoals redelijkerwijs begrepen door NetSupport, om te reageren op verzoeken om de rechten van Betrokkenen uit te oefenen onder de Gegevensbeschermingswetten. 

1.3.3.1.1 NetSupport zal: 

1.3.3.1.2. Stel de Klant onmiddellijk op de hoogte als hij een verzoek ontvangt van een Betrokkene op grond van een Gegevensbeschermingswet met betrekking tot de Klant's Persoonsgegevens; en 

1.3.3.1.3. ervoor zorgen dat het niet op dat verzoek reageert, behalve op basis van de gedocumenteerde instructies van de klant of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving waarop NetSupport is onderwerp, in welk geval NetSupport zal, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, informeren de Klant van die wettelijke vereiste eerder reageert op het verzoek. 

1.3.3.2. Inbreuk op persoonlijke gegevens 

1.3.3.2.1. NetSupport zal de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen wanneer hij zich bewust wordt van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens de 's Persoonsgegevens, waardoor de Klant voldoende informatie krijgt om de Klant in staat te stellen te voldoen aan eventuele verplichtingen om Betrokkenen te melden of te informeren over de Inbreuk op Persoonsgegevens onder de Gegevensbeschermingswetten. 

1.3.3.2.2. NetSupport zal samenwerken met de Klant en redelijke commerciële stappen ondernemen zoals voorgeschreven door de Klant om te helpen bij het onderzoek, verzachting, en herstel van elke dergelijke Inbreuk op Persoonsgegevens. 

1.3.3.3. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging. NetSupport zal de Klant redelijke assistentie verlenen bij eventuele gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en voorafgaand overleg met toezichthoudende autoriteiten of andere bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, die de De Klant is redelijkerwijs van mening dat dit vereist is op grond van artikel 35 of 36 van de AVG of gelijkwaardige bepalingen van enige andere gegevensbeschermingswet, in elk geval uitsluitend met betrekking tot de verwerking van de klant's Persoonsgegevens door en rekening houdend met de aard van de processing en informatie beschikbaar voor NetSupport. 

1.3.4. Dataretentie 

1.3.4.1. Aan het einde van een abonnement of evaluatie van de dienst, worden de gegevens gedurende 30 dagen bewaard. Aan het einde van de periode van 30 dagen, als het abonnement niet is verlengd of de evaluatie is verlengd, dan worden alle gegevens met betrekking tot het account verwijderd. 

1.3.4.2. Als uw account is beëindigd by NetSupport (zie rubriek 4), dan worden alle gegevens direct verwijderd.
 

1.4. wijzigingen. NetSupport kan de Services van tijd tot tijd bijwerken. Als NetSupport verandert de Services op een manier die hun functionaliteit wezenlijk vermindert, NetSupport zal informeren de Klant op het e-mailadres dat aan het account is gekoppeld, en de Klant kan verstrekken kennisgeving binnen dertig dagen na de wijziging om de overeenkomst te beëindigen. Dit beëindigingsrecht is niet van toepassing op updates van functies die als bèta of evaluatie worden aangeboden. 

2. Suspensie. 

2.1. Opschorting van rekeningen door NetSupport. Als een Eindgebruiker: (a) deze Overeenkomst schendt; of (b) de Services gebruikt op een manier die NetSupport redelijkerwijs gelooft dat het haar dan aansprakelijk zal stellen NetSupport kan dat vragen de De Klant schorst of beëindigt het toepasselijke Eindgebruikersaccount. Als de De Klant slaagt er dan niet in om het Eindgebruikersaccount onmiddellijk op te schorten of te beëindigen NetSupport kan dat doen. 

2.2. Veiligheidsnoodsituaties. Niettegenstaande iets in deze overeenkomst, als er dan een beveiligingsnoodsituatie is NetSupport kan het gebruik van de Services automatisch opschorten. NetSupport zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de opschorting zo nauwkeurig mogelijk aan te passen om de beveiligingsnoodsituatie te voorkomen of te beëindigen.
 

3. Intellectuele eigendomsrechten. 

3.1. Voorbehoud van rechten. Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk uiteengezet, verleent deze Overeenkomst geen: (a) NetSupport eventuele intellectuele eigendomsrechten op klantgegevens; of (b) de Klant enige intellectuele eigendomsrechten op de Services of NetSupport handelsmerken en merkkenmerken. 

3.2. Beperkte toestemming. De Klantensubsidies NetSupport alleen de beperkte rechten die redelijkerwijs nodig zijn voor NetSupport om de Services te leveren. Deze beperkte toestemming strekt zich ook uit tot sub-aannemers or sub-processors. 

3.3. Suggesties. NetSupport kan haar producten en diensten gebruiken, wijzigen en opnemen, licence en sub-licence, eventuele feedback, opmerkingen of suggesties over de Services die de Klant of Eindgebruikers kunnen sturen NetSupport of post in NetSupport websites zonder enige verplichting de Klant.  

4. Beëindiging 

4.1. u krijgen vrij om op elk moment te stoppen met het gebruik van onze Services. We behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Services op te schorten of te beëindigen met kennisgeving aan u als: 

4.1.1. Deelnemen ain strijd zijn met deze voorwaarden. 

4.1.2. je bent er slechts het gebruik van de Services op een manier die een reëel risico op schade of verlies voor ons of andere gebruikers zou opleveren. 

4.2. in Will u een redelijke voorafgaande kennisgeving sturen via het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld om de activiteit te verhelpen die ons ertoe heeft aangezet contact op te nement u. Als u na een dergelijke kennisgeving de stappen, wij vragen van u, wij wizal uw toegang tot de Services beëindigen of opschorten. 

4.2.1. in zal niet opzegging voor beëindiging indien:
(een). je bent in wezenlijke inbreuk op deze voorwaarden,
(B). als we dit zouden doen, zouden we wettelijk aansprakelijk worden gesteld of ons vermogen om de Services aan onze andere gebruikers te leveren, in gevaar brengen, of
(C). We awettelijk verboden.

5. disclaimers 

5.1. Algemeen. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, NETSUPPORT EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN DISTRIBUTEURS GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE OF DIENSTEN. DE SOFTWARE OF DIENSTEN WORDEN GELEVERD "AS IS". WIJ WIJZEN OOK ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK AFWIJZEN. DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DIENSTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN VERMELD.

6. Gemengd 

6.1. Uitbesteding. NetSupport blijft aansprakelijk voor al het handelen of nalaten van haar sub-aannemers of sub-processors, en voor elke sub-aangegane verplichtingen. 

6.2. Overmacht. Nbeide NetSupport noch de De klant is aansprakelijk voor inadequate prestatie voor zover veroorzaakt door een toestand die verder ging dan de pde redelijke controle van arty (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlogs- of terrorisme, oproer, arbeidsomstandigheden, overheidsmaatregelen en internetstoringen). 

6.3. Beëindiging van services. We kunnen besluiten om de Services te beëindigen als reactie op onvoorziene omstandigheden daarna NetSupport's controle of om te voldoen aan een wettelijke vereiste. Als we dat doen, zullen we u een redelijke voorafgaande kennisgeving geven. Als we de services op deze manier beëindigen voor het einde van een vaste of minimale termijn waarvoor u ons hebt betaald, zullen we restitutie van het deel van de vergoedingen dat u vooruitbetaald heeft maar wel heeft geen Services ontvangen voor. 

6.4. Toepasselijk recht. De overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Engeland. 

Laatst bijgewerkt: 23 jun. 2020 
Revisie: 1 
Wijzende animatie

classroom.cloud - het is net zo eenvoudig als ABC ...

Haal het meeste uit uw klaslokaaltechnologie - ga aan de slag en biedt in een mum van tijd technisch verbeterd leren met classroom.cloud!